بیمارستان کودکان مفید (اطفال)

برچسب‌ها:
مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید در سال۱۳۵۳، در مساحتی حدود ۱۲۰۰۰ مترمربع توسط مرحوم شادروان حاج حبیب‌الله مفید ساخته و افتتاح گردید و پس از سالها به وزارت بهداشت واگذار شد و در تیرماه سال ۱۳۶۵، تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار گرفت‌.
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی کودکان مفید یکی از مراکز مهم علمی آموزشی و پژوهشی تخصصی، فوق تخصصی کودکان ایران است و علاوه بر تهران، پذیرای بیماران ارجاع شده از کل کشور و گاهاً کشورهای اطراف می باشد و روزانه به طور متوسط 600 بیمار سرپایی و حدود 50 بیمار بستری از خدمات آموزشی و درمانی این مرکز بهره مند می گردند.
این بیمارستان دارای بخش های بیمارستانی ، کلینیک ها، پاراکلینیک ها، بخش های پیراپزشکی است. بخش های بیمارستانی آن عبارتند از:
گوارش
آسم و آلرژی (شناور در بخش گوارش)
روماتولوژی (شناور در بخش گوارش)
غدد (شناور در بخش گوارش)
كلیه
ریه (شناور در بخش کلیه)
همودیالیز
عفونی
هماتولوژی انكولوژی
اعصاب کودکان
NICU
نوزادان
بخش جراحی I
PICU
جراحی مغز و اعصاب (شناور در بخش جراحی اطفال I)
بخش جراحی II
بخش اورژانس