انجمن تغذیه ایران

برچسب‌ها:
انجمن تغذيه ايران از زمان تأسيس در سال ١٣٦٤ تا کنون سه دوره مشخص فعاليت را پشت سر گذاشته است. در دوره نخست كه از زمان تأسيس تا سال ١٣٦٩ به طول انجاميد، هيئتهاي مديره انجمن كوشيدند "اتا" را به دولت مردان، بويژه مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به جامعه تغذيه شناسان كشور و نهادهاي فعال در حوزه سلامت در جهان بشناسانند و ساختار تشكيلاتي آن را سازمان دهند. در طي اين دوره، به رغم شرايط جنگ تحميلي و محدوديتهاي ناشي از آن، "اتا" عضو IUNS (اتحاديه بين المللي علوم تغذيه) و FANS (فدراسيون انجمن‌هاي تغذيه آسيا) شد. از ديگر دستاوردهاي اين انجمن در اين دوره انتشار ١٣ شماره از "خبرنامه اتا"، تشكيل دو مجمع عمومي و برپايي همايش نقش رژيم و رژيم شناس در خدمات بهداشتي- درماني بود. همچنين اين انجمن موفق شد كه نظام ويژه تشكيلاتي خود را در اين دوره به دست آورد. مجموعه سياستهاي اتخاذي و نتايج عملكرد موفق انجمن تغذيه ايران در اين دوره باعث شد تا در سال 1369 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي نخستين بار، رسماً با "اتا" مكاتبه كرده و برگزاري كنگره تغذيه را به "اتا" واگذار كند. در پي اين مسئله نخستين كنگره تغذيه ايران در آذر ماه ١٣٦٩ در تهران برگزار شد كه به جرأت مي توان گفت يكي از كم نظير ترين كنگره هاي علمي از نظر محتوا و تنوع مطالب بوده‌است به طوري كه قطعنامه آن از پربارترين مدارك علمي موجود در زمينه مسائل و مشكلات تغذيه اي كشور است و براي نخستين بار در آن توجه ويژه‌اي به رويكردهاي اجتماعي مسائل تغذيه معطوف شده است. از ديگر مواد اين قطعنامه برگزاری کنگره کشوری تغذيه هر دو سال يکبار در يکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود. برگزاري دومين و سومين كنگره تغذيه ايران، كه به ترتيب در سال های ١٣٧١ و ١٣٧٣ توسط دانشگاههاي علوم پزشكي تبريز و اصفهان برگزار شد، از ديگر پيامدهاي نخستين كنگره تغذيه ايران است. در دوره دوم كه از سال ١٣٦٩ تا ١٣٧٥ ادامه داشت، اتا دستاوردهاي فراواني داشته است كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

· پيشنهاد ايجاد شوراي غذا و تغذيه كشور

· تدوين و نهايتاً به تصويب رساندن برنامه دكتراي علوم تغذيه

· تدوين برنامه كارشناسي رژيم شناسي

· برگزاري كارگاه آموزشي در مباحث ويژه تغذيه در همدان

· برگزاري چندين دوره بازآموزي رژيم شناسان

· كمك به تدوين برنامه كشوري اختلالات ناشی از کمبود يد (IDD) و ايجاد كميته كشوري آن

· تدوين برنامه بازآموزي تغذيه ٢٥ ساعته پزشكان عمومي

· برگزاري سمينار مسائل پژوهش غذا و تغذيه كشور

· شركت در تدوين اولويت‌هاي پژوهشي تغذيه کشور

· شركت فعال در كميته كشوري تغذيه و تدوين برنامه ٥ ساله تغذيه وزارت بهداشت

· شركت فعال در بازبيني متون آموزشي مهارت هاي سرپرستي در برنامه تغذيه براي مديران و كارشناسان بهداشتي و متون آموزشي تغذيه براي كارشناسان و مربيان بهداشتي و بهورزان

· كمك و شركت فعال در برگزاري نخستين كارگاه آموزشي تغذيه براي كارکنان رده مياني ارائه خدمات بهداشتي و درماني

· برگزاري مسابقات نقاشي، روزنامه ديواري و پوستر در زمينه تغذيه و مواد غذايی و همچنين شركت در جشنواره‌ها و همايشهاي عمومي و تخصصي براي اشاعه فرهنگ صحيح تغذيه‌اي در سطح كشور

· برگزاري سخنراني هاي علمي ماهانه

· همكاري با برنامه هاي علمي صدا و سیما

· تدوين و چاپ چندين پمفلت، بوكلت و كتاب رژيم درماني

· و ده ها فعاليت دیگر